ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ…pblanguages@hotmail.com © ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ |